Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(3-methylphenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(3-methylphenyl)