Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(3-chlorophenyl)

Formamidine, 3,3-hexamethyleno-1-(3-chlorophenyl)