Formamidine, 3,3-dimethyl-1-(3-ethoxyphenyl)

Formamidine, 3,3-dimethyl-1-(3-ethoxyphenyl)