Formamidine, 1-isobutyl-3,3-dimethyl

Formamidine, 1-isobutyl-3,3-dimethyl