Formamidine, 1-hexyl-3,3-hexamethyleno

Formamidine, 1-hexyl-3,3-hexamethyleno