3,3-Dimethyl-1-propylformamidine

3,3-Dimethyl-1-propylformamidine