Trimethylsilyl 4-phenylbutanoate

Trimethylsilyl 4-phenylbutanoate