5-Ethyl-5-methyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline

5-Ethyl-5-methyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline