5-Ethyl-5-methyl-2-(1-methylethyl)-4-isobutanoyl-1,3,4-oxadiazoline

5-Ethyl-5-methyl-2-(1-methylethyl)-4-isobutanoyl-1,3,4-oxadiazoline