5-Ethyl-2,5-dimethyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline

5-Ethyl-2,5-dimethyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline