5,5-Pentamethylene-4-benzoyl-1,3,4-oxadiazoline

5,5-Pentamethylene-4-benzoyl-1,3,4-oxadiazoline