5,5-Pentamethylene-2-phenyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline

5,5-Pentamethylene-2-phenyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline