5,5-Diethyl-2-(1-methylethyl)-4-isobutanoyl-1,3,4-oxadiazoline

5,5-Diethyl-2-(1-methylethyl)-4-isobutanoyl-1,3,4-oxadiazoline