2-Methyl-5,5-pentamethylene-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline

2-Methyl-5,5-pentamethylene-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline