2-Ethyl-5,5-dimethyl-5-propionyl-1,3,4-oxadiazoline

2-Ethyl-5,5-dimethyl-5-propionyl-1,3,4-oxadiazoline