2-Ethyl-5,5-dimethyl-4-acety;-1,3,4-oxadiazoline

2-Ethyl-5,5-dimethyl-4-acety;-1,3,4-oxadiazoline