2,5-Dimethyl-4-benzoyl-1,3,4-oxadiazoline

2,5-Dimethyl-4-benzoyl-1,3,4-oxadiazoline