2,5,5-Trimethyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline

2,5,5-Trimethyl-4-propionyl-1,3,4-oxadiazoline