5-Trimethylsiloxy(trimethylsilyl)indole

5-Trimethylsiloxy(trimethylsilyl)indole