2-Oxobutanoic acid, 4-methylthio, oxime, bis-TMS

2-Oxobutanoic acid, 4-methylthio, oxime, bis-TMS