Butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-(1,1-dimethylethyl), ethyl ester

Butanoic acid, 3,3-dimethyl-2-(1,1-dimethylethyl), ethyl ester