Methyl 2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoate

Methyl 2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoate