Propanoic acid, 2-dimethylamino-3-(4-methoxyphenyl), methyl ester

Propanoic acid, 2-dimethylamino-3-(4-methoxyphenyl), methyl ester