4-[(3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylidene]-2-phenyl-5-propylidenepyrazolidin-3-one

4-[(3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)methylidene]-2-phenyl-5-propylidenepyrazolidin-3-one