Trimethylsilyl 2,4,6-tris[(trimethylsilyl)oxy]benzoate

Trimethylsilyl 2,4,6-tris[(trimethylsilyl)oxy]benzoate