O-Ethyl S-2-dimethylaminoethyl ethylphosphonothiolate

O-Ethyl S-2-dimethylaminoethyl ethylphosphonothiolate