2,2-diethoxy-N-phenethylethanamine

2,2-diethoxy-N-phenethylethanamine