1-Formyl-4-hydroxymethylcyclohexane

1-Formyl-4-hydroxymethylcyclohexane