Benzene, 1-methyl-3,5-bis[(trimethylsilyl)oxy]-

Benzene, 1-methyl-3,5-bis[(trimethylsilyl)oxy]-