2-Phenyl-4-methyl-oxadiazol-1,3,4-one-5

2-Phenyl-4-methyl-oxadiazol-1,3,4-one-5