2-Acetyl-4,4-dimethyl-1-phenylpyrazolidin-3-one

2-Acetyl-4,4-dimethyl-1-phenylpyrazolidin-3-one