3-Methoxy-1,3,3-triphenylpropyne

3-Methoxy-1,3,3-triphenylpropyne