2-(4-Methylphenylthio)phenyl isothiocyanate

2-(4-Methylphenylthio)phenyl isothiocyanate