3-Trimethylsiloxyvaleric acid, trimethylsilyl ester

3-Trimethylsiloxyvaleric acid, trimethylsilyl ester