trimethylsilyl 3,5-bis(trimethylsilyloxy)benzoate

trimethylsilyl 3,5-bis(trimethylsilyloxy)benzoate