Ethyl 4-(m-nitrobenzylidene)aminobenzoate

Ethyl 4-(m-nitrobenzylidene)aminobenzoate