L-Valine, N-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester

L-Valine, N-(trimethylsilyl)-, trimethylsilyl ester