t-Butylpentafluorophenylmethylchlorosilane

t-Butylpentafluorophenylmethylchlorosilane