3,4-Dihydroxyphenylethylamine, tris(trimethylsilyl)- deriv.

3,4-Dihydroxyphenylethylamine, tris(trimethylsilyl)- deriv.