1,2,4-Trichloro-5-isopropoxybenzene

1,2,4-Trichloro-5-isopropoxybenzene