3,4,5-Tris(methylthio)benzotrifluoride

3,4,5-Tris(methylthio)benzotrifluoride