Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)oxy]succinate

Bis(trimethylsilyl) 2-[(trimethylsilyl)oxy]succinate