1-Methyl-2-dimethyl-(isopropyl)-silyloxybenzene

1-Methyl-2-dimethyl-(isopropyl)-silyloxybenzene