1-Trimethylsilyloxytetradecane

1-Trimethylsilyloxytetradecane