3-Ethyl-1,1-dimethylcyclopentane

3-Ethyl-1,1-dimethylcyclopentane