Benzene, 1-nitro-3-(phenylmethyl)-

Benzene, 1-nitro-3-(phenylmethyl)-