(3,3-Dimethyl-1-phenylbutyl)benzene

(3,3-Dimethyl-1-phenylbutyl)benzene