4-Methoxyphenol trifluoroacetate

4-Methoxyphenol trifluoroacetate