3,3',4,4',5,5'-Hexamethyl-1,1'-biphenyl

3,3',4,4',5,5'-Hexamethyl-1,1'-biphenyl