Benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, tris(trimethylsilyl) deriv.

Benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, tris(trimethylsilyl) deriv.